Polityka prywatności

bez kategorii

Polityka prywatności 

 • § 1

DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę, iż wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania kobiet „Dbamy o Mamy” z siedzibą w Poznaniu (61-517), przy ul. Jana Umińskiego 9A lok. 2, zarejestrowane w rejestrze -stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000542445, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające REGON: 360739108, NIP: 7831722403, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przetwarzająca dane osobowe użytkowników strony internetowej działającej pod adresem www.dbamyomamy.poznan.pl (dalej jako: „Strona”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”) – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

 • § 2

CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI


Administrator Danych Osobowych przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony jak i użytkownikom korzystającym ze Strony bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony (dalej jako: „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownik”), ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Stronę, jej funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.  Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

 • § 3

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Każdy Użytkownik powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Strony, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Strony.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych


Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając ze Strony tj. w szczególności:

1)      Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Strony, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Strony (np. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Strony udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);

2)      Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies). 

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Strony.

W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono na Stronie. Umożliwia to Użytkownikom korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do jednego z nich na konto profilowe danego Użytkownika, aby przeglądać treści prezentowane na koncie Administratora. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych. 

Dane zbierane przez Administratora nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Osoba kontaktowa:

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej). 

 

Cele przetwarzania Danych


Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

1)      umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit.  b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);

2)      odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),

3)      wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu  produktów i usług Administratora oraz dochodzenia ochrony praw autorskich i innych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1)      podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,

2)      podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3)      wyjątkowo – odbiorcom z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to uwarunkowane inną podstawą w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości przekazania Danych Osobowych odbiorcom z państw trzecich.

 

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

1)      prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;

2)      prawo do żądania sprostowania Danych;

3)      prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
 4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;

4)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)      prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;

6)      prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);

7)      prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),

8)      prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie Administratora na adres podany w § 1.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczenia przez Administratora).

 • § 4

POLITYKA COOKIES

Strona używa pików cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Strony oraz do celów statystycznych. Administrator umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (m.in. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady, wyrażone w Polityce dotyczącej cookies. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia dotyczące korzystania z niektórych usług oraz funkcjonalności Strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony.

 

Co to są pliki cookies?


Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w Internecie. Plik cookie zawiera bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze Strony, np. nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia pliku cookie, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Stroną.

 

Do czego wykorzystywane się pliki cookies ?


– Dostosowują zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
– Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Jakie pliki cookie wykorzystuje Strona?


Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików Cookie:

1)      sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

2)      stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez Użytkownika,

3)      wydajnościowe – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze Strony, by lepiej działał,

4)      funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),

5)      niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony,

6)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony, 

Aby nie otrzymywać plików cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia ze Stroną i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies w pozostałym zakresie. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

1)      Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

2)      Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

3)      Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

4)      Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5)      Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/ 

 • § 5

WYŁĄCZENIA


Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć na naszych stronach. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla wygody i informacji Użytkownika. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony Danych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani  za jakiekolwiek inne działania tych stron.

 • § 6

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA Google Analytics

Strona korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

 

 • § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 [RPWE1]Do zweryfikowania z informatykiem, czy strona internetowa zbiera pliki cookies – jeśli nie pkt 2) można usunąć.

 [RPWE2]Jak w komentarzu RPWE 1.

 [RPWE3]Postanowienie na wypadek nie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

 [RPWE4]Do weryfikacji z informatykiem, czy wszystkie rodzaje plików cookies są rzeczywiście „zbierane”.

 [RPWE5]Jak w komentarzu RPWE 1.

 [RPWE6]Do weryfikacji z informatykiem, czy podpięto pod stronę przedmiotowe narzędzie. Jeśli nie – można usunąć.

Polityka prywatności

 

 

 • § 1

DEFINICJE

 

Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę, iż wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

 

Administratorem Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”) jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania kobiet „Dbamy o Mamy” z siedzibą w Poznaniu (61-517), przy ul. Jana Umińskiego 9A lok. 2, zarejestrowane w rejestrze -stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000542445, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające REGON: 360739108, NIP: 7831722403, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przetwarzająca dane osobowe użytkowników strony internetowej działającej pod adresem www.dbamyomamy.poznan.pl (dalej jako: „Strona”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”) – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

 • § 2

CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI


Administrator Danych Osobowych przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony jak i użytkownikom korzystającym ze Strony bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Strony (dalej jako: „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownik”), ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Stronę, jej funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników.  Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

 • § 3

PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”), a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Każdy Użytkownik powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Strony, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Strony.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych


Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając ze Strony tj. w szczególności:

1)      Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Strony, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Strony (np. adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Strony udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);

2)      Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies). 

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Strony.

W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono na Stronie. Umożliwia to Użytkownikom korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do jednego z nich na konto profilowe danego Użytkownika, aby przeglądać treści prezentowane na koncie Administratora. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych. 

Dane zbierane przez Administratora nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Osoba kontaktowa:

Administrator – wobec braku obowiązku prawnego – nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych może kontaktować się z Administratorem (dane podane powyżej). 

 

Cele przetwarzania Danych


Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

1)      umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Strony (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit.  b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);

2)      odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),

3)      wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu  produktów i usług Administratora oraz dochodzenia ochrony praw autorskich i innych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1)      podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,

2)      podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3)      wyjątkowo – odbiorcom z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub jeżeli będzie to uwarunkowane inną podstawą w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości przekazania Danych Osobowych odbiorcom z państw trzecich.

 

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

1)      prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;

2)      prawo do żądania sprostowania Danych;

3)      prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
 4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;

4)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)      prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;

6)      prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);

7)      prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),

8)      prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie Administratora na adres podany w § 1.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (w przypadku jego wyznaczenia przez Administratora).

 • § 4

POLITYKA COOKIES

Strona używa pików cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Strony oraz do celów statystycznych. Administrator umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (m.in. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych.

Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady, wyrażone w Polityce dotyczącej cookies. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia dotyczące korzystania z niektórych usług oraz funkcjonalności Strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony.

 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w Internecie. Plik cookie zawiera bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania ze Strony, np. nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia pliku cookie, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze Stroną.

 

Do czego wykorzystywane się pliki cookies ?

– Dostosowują zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
– Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

Jakie pliki cookie wykorzystuje Strona?

Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików Cookie:

1)      sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

2)      stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez Użytkownika,

3)      wydajnościowe – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze Strony, by lepiej działał,

4)      funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),

5)      niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony,

6)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony, 

Aby nie otrzymywać plików cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia ze Stroną i wybrać opcję automatycznego odrzucania plików cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać plikami cookies w pozostałym zakresie. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

1)      Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

2)      Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

3)      Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

4)      Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5)      Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/ 

 • § 5

WYŁĄCZENIA

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć na naszych stronach. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla wygody i informacji Użytkownika. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony Danych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani  za jakiekolwiek inne działania tych stron.

 • § 6

KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA Google Analytics

Strona korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

 • § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 04 październik 2018 08:50
(0 głosów)
Czytany 1790 razy