Statut

Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA KOBIET „DBAMY O MAMY”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kobiet „Dbamy o Mamy”,       w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Umińskiego 9a/2, 61-517 Poznań. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w zakresie macierzyństwa;
  2. promocja kultury fizycznej,
  3. nauka i edukacja zdrowotna, szczególnie w zakresie promocji zdrowia, kultury fizycznej, dietetyki;
  4. wspieranie osób walczących z niepłodnością,
  5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  6. pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie matkom i dzieciom ;
  7. promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy,  
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet ,
  9. działalność na rzecz seniorów,
  10. działalność charytatywna,
  11. działalność kulturalna,
  12. działalność społeczna, szczególnie w zakresie kreowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom;
  13. propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji i postaw ekologicznych.
 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. propagowanie zdrowego stylu życia,
  2. organizowanie i prowadzenie różnego typu zajęć fizycznych dla kobiet w ciąży, po ciąży i w wieku reprodukcyjnym;
  3. organizowanie porad, warsztatów, szkoleń, akcji dotyczących zdrowego odżywiania;
  4. wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, szczególnie kobietom będącym w ciąży i połogu;
  5. naukę masażu Shantala osób dorosłych i dzieci, wykonywanie innych typów masaży,
  6. organizowanie warsztatów psychologicznych i grup wsparcia dla matek oraz osób starających się o dziecko,
  7. organizowanie i prowadzenie innych form terapii indywidualnej i grupowej (np. trening mięśni dna miednicy, relaksacyjny, i in.),
  8. organizowanie innych szkoleń, w tym szkoleń zawodowych i przygotowujących do pracy, spotkań, konferencji, warsztatów , zajęć, w tym dla rodziców i dzieci;
  9. organizowanie akcji, szkoleń, warsztatów, wydawnictw, itd. związanych z opieką okołoporodową, szczególnie propagowanie porodów domowych i opieki położnej środowiskowej;
  10. edukowanie personelu medycznego i innych osób pracujących z kobietami w ciąży, m. in. przez organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztaty, wydawnictwa, akcje;
  11. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia,       podobnych celach działania,
  12. budowanie świadomości społecznej w zakresie celów Stowarzyszenia m. in. przy wykorzystaniu mediów, akcje i kampanie społeczne, lobbing; 
  13. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, translatorskiej, publikowanie prac naukowych, prowadzenie m. in. stron internetowych, portali informacyjnych, blogów, itd.
  14. organizowanie różnego rodzaju imprez oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez inne osoby i instytucje, 
  15. organizowanie akcji, warsztatów, porad dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji i postaw proekologicznych. Promowanie tej tematyki w mediach, wydawnictwach i Internecie.
  16. prowadzenie animacji społecznej,
  17. prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla seniorów oraz akcji, szczególnie integrujących dzieci i rodziców z osobami starszymi,
  18. organizowanie i prowadzenie wolontariatu,
  19. finansowe, rzeczowe lub w formie usług wspieranie kobiet i dzieci w potrzebie,
  20. zbiórki publiczne, propagowanie i reklamowanie celów Stowarzyszenia dla pozyskania donatorów, zapisów, spadków i darowizn na realizację celów statutowych ,

9. Działalność Stowarzyszenia wymieniona w ust. 8, pkt. b, c, d, e, f, g, h, i, j, m, n, o, q może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatną. W pozostałym zakresie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członkówzwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. Wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu działań na niekorzyść stowarzyszenia, w tym na narażenie na poważne straty finansowe, wizerunkowe lub organizacyjne
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu niepłacenia składek za okres roku,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz
  1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów;
  2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 2 do 3 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE.

 1. Majątek Stowarzyszeni powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. odpłatnej działalności, szczególnie prowadzenia zajęć, porad fizjoterapeutycznych, warsztatów, kursów i szkoleń oraz sprzedaży wydawnictw stowarzyszenia.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWENIA KOŃCOWE.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Ostatnio zmienianyniedziela, 16 sierpień 2015 19:00
(0 głosów)
Czytany 6146 razy
Etykiety :

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii:

Członkowie »